Privacy Policy

A. Over deze privacyverklaring

Ohlala is een online podium vol unieke verhalen met de Belgische muziek als onderstroom in het leven van elke dag. Via een trimestrieel magazine, voorstellingen, boeken, lezingen, etc. kijkt Ohlalala door de bril van muziekmakers of -liefhebbers naar o.a. nieuws, lifestyle, cultuur, toerisme, sport. Ohlala brengt zowel het persoonlijk verhaal van de Belgische artiest, superfan, producer, songwriter als de verhalen achter de schermen op concerten, repetities, festivals, of in de studio, maar Ohlalala vrolijkt jou ook op met het perfecte muzieklijstje voor jouw humeur en neemt jou mee op consultatie bij de muziekdokter.

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens die we daarbij nodig hebben nemen we bij Ohlalala zeer ernstig.

Ohlalala stelt dit Privacy Beleid vast, dat tot doel heeft de persoonsgegevens van de Gebruiker op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, geheel in lijn met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (d.i. de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR”; hierna: de “Verordening”).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of een lidmaatschap aangaat bij Ohlalala.

In deze privacyverklaring leggen we, onder andere, uit:

 1. Wie we zijn
 2. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dat doen en hoelang wij ze bewaren
 3. Welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen
 4. Wie je kan contacteren in geval van vragen i.v.m. deze privacyverklaring
 5. Met wie we bepaalde gegevens delen en waarom we dat doen

B. Wie zijn we?

Ohlalala vzw (hierna “Ohlalala” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).
Brasschaatsteenweg (C) 308, 2920 Kalmthout (België)
KBO/BTW: BE 0757.863.473
E-mail: info@ohlalala.be
Telefoon: 016/20.43.98

C. De persoonsgegevens die worden verwerkt en het doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website van Ohlalala door Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Ohlalala, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Ohlalala optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

De persoonsgegevens worden verwerkt door Ohlalala middels, onder andere, het aanmaken van een account, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, en het gebruik van cookies.

Wanneer u zich registreert op de website van Ohlalala en/of inschrijft voor onze nieuwsbrieven zullen we je persoonsgegevens opslaan en gebruiken om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit betekent concreet dat je naam, voornaam, adres, en e-mailadres worden opgeslagen.

Naast de verwerking van je persoonsgegevens uit noodzaak voor het leveren van onze diensten, hebben wij nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij houden wij de impact op je privacy zeer nauwgezet in de gaten en zorgen wij er in elk geval voor dat het evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun je je recht van verzet uitoefenen.

Volgende situaties worden bedoeld:

1. Ohlalala gebruikt ook tools om het surf- en klikgedrag op haar websites te kennen, onder meer door cookies. Op die manier hoef je eenzelfde webformulier niet twee keer in te vullen en kan jouw gebruikservaring op de websites optimaal verlopen.

Ons integrale cookiebeleid kan je lezen op https://ohlalala.be/cookie-policy.     

2. Ohlalala kan aan direct marketing doen, om je op de hoogte te houden van of aanbiedingen te doen over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor jou, bijvoorbeeld op basis van diensten of producten die je reeds eerder van ons afnam, op basis van een actie waaraan je deelnam of op basis van andere informatie. Ohlalala wilt je graag ook informeren over events die zij of anderen organiseren en waarbij je baat zou hebben om die mee te maken.  Ohlalala zal deze informatie hoofdzakelijk verschaffen via  e-mail. Ohlalala heeft ook tools die je toelaten te kiezen welke mails je wel of niet wil ontvangen. Indien Ohlalala  je sterk gepersonaliseerde reclame wil versturen, op basis van gecombineerde persoonsgegevens die over jou werden verzameld, dan zal Ohlalala daarvoor je toestemming vragen. Die toestemming kan je intrekken. Als je helemaal geen reclame wil, dan kan je je verzetten tegen elke vorm van direct marketing, bijvoorbeeld door uit te schrijven op het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

 1. Toestemming

Door toegang tot en het gebruik van de website van Ohlalala verklaart de Gebruiker dat hij/zij  dit Privacy beleid heeft gelezen en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gegeven.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacy beleid heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website van Ohlalala of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Ohlalala. Elke overeenkomt die Ohlalala en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website van Ohlalala is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacy Beleid van Ohlalala door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat Ohlalala, in overeenstemming met de in dit Privacy Beleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die door Ohlalala worden aangeboden, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 1. Jouw rechten zijn gewaarborgd

Ohlalala zorgt ervoor dat je de controle behoudt over je gegevens en dat je altijd je rechten kan uitoefenen.

U geniet volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op wissing;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht op bezwaar;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Het recht op klachtindiening;
 • Het recht op intrekking van uw toestemming.

Indien je jouw rechten wil uitoefenen of daarover een vraag of klacht hebt, dan kan je dit richten aan:

We zullen dan wel een aantal gegevens van jou opvragen, bijvoorbeeld je identiteitskaart, zodat we zeker zijn dat niemand anders jouw rechten probeert uit te oefenen.

Mocht je het niet eens zijn met hoe we jouw verzoek behandelen, dan kan je je richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be). Daar kan je desnoods ook een klacht indienen.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 1. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens slechts zolang nodig is om je te voorzien van de Ohlalala-diensten en producten en voor legitieme en zakelijke doeleinden die we hierboven hebben opgesomd.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met wettelijke bewaartermijnen en moeten bepaalde gegevens beschikbaar blijven voor de beslechting van geschillen. Rechtsvorderingen kunnen namelijk ingesteld worden tot 10 jaar na afloop van een contract.

Ohlalala zal bijvoorbeeld een beoordeling maken met wie zij nog een actieve relatie heeft die de bewaring van persoonsgegevens rechtvaardigt. Is dat niet langer het geval, dan verwijderen we de gegevens uit onze database.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten gebruiken we gedurende 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn gegevens te verwijderen.

 1. Ohlalala beveiligt je gegevens en geeft ze niet zomaar door aan derden

 

Ohlalala zorgt ervoor dat enkel personen gegevens kunnen zien als die relevant zijn om hun taken te vervullen, zoals bijvoorbeeld met jou communiceren over de uitvoering en afhandeling van onze diensten.

Ohlalala verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan anderen.

Ohlalala neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Regelmatig controleren we of dit beveiligingsniveau optimaal is.

Dit is echter geen absolute garantie. Voor meer informatie of bij aanwijzingen van misbruik, kan u altijd contact met ons opnemen via info@ohlalala.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Ohlalala kan deze privacyverklaring aanpassen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De meest recente versie vind je altijd op https://ohlalala.be/privacy-policy.  

Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Ohlalala je via zijn website of andere kanalen waarmee we met jou communiceren om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

Voor concrete vragen die verband houden met je privacy, kan je terecht op info@ohlalala.be.