Privacy Policy - Cookies Policy - Algemene voorwaarden

PRIVACY POLICY OHLALALA

A. Over deze privacyverklaring

Ohlalala is een online podium vol unieke verhalen met de Belgische muziek als onderstroom in het leven van elke dag. Via een trimestrieel magazine, voorstellingen, boeken, lezingen, etc. kijkt Ohlalala door de bril van muziekmakers of -liefhebbers naar o.a. nieuws, lifestyle, cultuur, toerisme, sport. Ohlala brengt zowel het persoonlijk verhaal van de Belgische artiest, superfan, producer, songwriter als de verhalen achter de schermen op concerten, repetities, festivals, of in de studio, maar Ohlalala vrolijkt jou ook op met het perfecte muzieklijstje voor jouw humeur en neemt jou mee op consultatie bij de muziekdokter.

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens die we daarbij nodig hebben nemen we bij Ohlalala zeer ernstig.

Ohlalala stelt dit Privacy Beleid vast, dat tot doel heeft de persoonsgegevens van de Gebruiker op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, geheel in lijn met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (d.i. de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR”; hierna: de “Verordening”).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of een lidmaatschap aangaat bij Ohlalala.

In deze privacyverklaring leggen we, onder andere, uit:

1. Wie we zijn
2. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dat doen en hoelang wij ze bewaren
3. Welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen
4. Wie je kan contacteren in geval van vragen i.v.m. deze privacyverklaring
5. Met wie we bepaalde gegevens delen en waarom we dat doen

B. Wie zijn we?
Ohlalala vzw (hierna “Ohlalala” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).
Brasschaatsteenweg (C) 308, 2920 Kalmthout (België)
KBO/BTW: BE 0757.863.473
E-mail: mailto:info@ohlalala.be
Telefoon: 016/20.43.98

 

C. De persoonsgegevens die worden verwerkt en het doel van de verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de website van Ohlalala door Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Ohlalala, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Ohlalala optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

De persoonsgegevens worden verwerkt door Ohlalala middels, onder andere, het aanmaken van een account, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, en het gebruik van cookies.

Wanneer u zich registreert op de website van Ohlalala en/of inschrijft voor onze nieuwsbrieven zullen we je persoonsgegevens opslaan en gebruiken om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit betekent concreet dat je naam, voornaam, adres, en e-mailadres worden opgeslagen.

Naast de verwerking van je persoonsgegevens uit noodzaak voor het leveren van onze diensten, hebben wij nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij houden wij de impact op je privacy zeer nauwgezet in de gaten en zorgen wij er in elk geval voor dat het evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun je je recht van verzet uitoefenen.

Volgende situaties worden bedoeld:
1. Ohlalala gebruikt ook tools om het surf- en klikgedrag op haar websites te kennen, onder meer door cookies. Op die manier hoef je eenzelfde webformulier niet twee keer in te vullen en kan jouw gebruikservaring op de websites optimaal verlopen.

Ons integrale cookiebeleid kan je lezen op https://ohlalala.be/cookie-policy.    

2. Ohlalala kan aan direct marketing doen, om je op de hoogte te houden van of aanbiedingen te doen over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor jou, bijvoorbeeld op basis van diensten of producten die je reeds eerder van ons afnam, op basis van een actie waaraan je deelnam of op basis van andere informatie. Ohlalala wilt je graag ook informeren over events die zij of anderen organiseren en waarbij je baat zou hebben om die mee te maken.  Ohlalala zal deze informatie hoofdzakelijk verschaffen via  e-mail. Ohlalala heeft ook tools die je toelaten te kiezen welke mails je wel of niet wil ontvangen. Indien Ohlalala  je sterk gepersonaliseerde reclame wil versturen, op basis van gecombineerde persoonsgegevens die over jou werden verzameld, dan zal Ohlalala daarvoor je toestemming vragen. Die toestemming kan je intrekken. Als je helemaal geen reclame wil, dan kan je je verzetten tegen elke vorm van direct marketing, bijvoorbeeld door uit te schrijven op het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

D. Toestemming
Door toegang tot en het gebruik van de website van Ohlalala verklaart de Gebruiker dat hij/zij  dit Privacy beleid heeft gelezen en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gegeven.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacy beleid heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website van Ohlalala of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Ohlalala. Elke overeenkomt die Ohlalala en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website van Ohlalala is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacy Beleid van Ohlalala door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat Ohlalala, in overeenstemming met de in dit Privacy Beleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die door Ohlalala worden aangeboden, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

E. Jouw rechten zijn gewaarborgd
Ohlalala zorgt ervoor dat je de controle behoudt over je gegevens en dat je altijd je rechten kan uitoefenen.

U geniet volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Het recht op inzage;
• Het recht op rectificatie;
• Het recht op wissing;
• Het recht op beperking van de verwerking;
• Het recht op bezwaar;
• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• Het recht op klachtindiening;
• Het recht op intrekking van uw toestemming.

Indien je jouw rechten wil uitoefenen of daarover een vraag of klacht hebt, dan kan je dit richten aan:

We zullen dan wel een aantal gegevens van jou opvragen, bijvoorbeeld je identiteitskaart, zodat we zeker zijn dat niemand anders jouw rechten probeert uit te oefenen.

Mocht je het niet eens zijn met hoe we jouw verzoek behandelen, dan kan je je richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: mailto:commission@privacycommission.be). Daar kan je desnoods ook een klacht indienen.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

F. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren gegevens slechts zolang nodig is om je te voorzien van de Ohlalala-diensten en producten en voor legitieme en zakelijke doeleinden die we hierboven hebben opgesomd.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met wettelijke bewaartermijnen en moeten bepaalde gegevens beschikbaar blijven voor de beslechting van geschillen. Rechtsvorderingen kunnen namelijk ingesteld worden tot 10 jaar na afloop van een contract.

Ohlalala zal bijvoorbeeld een beoordeling maken met wie zij nog een actieve relatie heeft die de bewaring van persoonsgegevens rechtvaardigt. Is dat niet langer het geval, dan verwijderen we de gegevens uit onze database.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten gebruiken we gedurende 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn gegevens te verwijderen.

G. Ohlalala beveiligt je gegevens en geeft ze niet zomaar door aan derden

Ohlalala zorgt ervoor dat enkel personen gegevens kunnen zien als die relevant zijn om hun taken te vervullen, zoals bijvoorbeeld met jou communiceren over de uitvoering en afhandeling van onze diensten.

Ohlalala verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan anderen.

Ohlalala neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Regelmatig controleren we of dit beveiligingsniveau optimaal is.

Dit is echter geen absolute garantie. Voor meer informatie of bij aanwijzingen van misbruik, kan u altijd contact met ons opnemen via mailto:privacy@ohlalala.be.

H. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Ohlalala kan deze privacyverklaring aanpassen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De meest recente versie vind je altijd op https://ohlalala.be/privacy-policy. 

Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Ohlalala je via zijn website of andere kanalen waarmee we met jou communiceren om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

Voor concrete vragen die verband houden met je privacy, kan je terecht op mailto:info@ohlalala.be.

Cookies Policy

Cookiebeleid Ohlalala

 

 1. Over dit cookiebeleid

Ohlalala maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de website te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de website en de inhoud ervan te bieden.

In dit cookiebeleid leggen we, onder andere, uit:

 1. De algemene principes
 2. Welke cookies worden gebruikt en hun doeleinden
 3. De bewaartermijn
 4. Het beheer van de cookies

 

 1. Algemene principes

Een “Cookie” is een tekstbestand dat tijdelijk of permanent op de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen bij het bezoek aan de website met het oog op een volgende verbinding.

Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft.  Tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. 

Cookies die door de website zelf worden verzonden zijn directe cookies (“eerstepartijcookies” of “first party”). Cookies kunnen ook geïnstalleerd worden door derden met wie Ohlalala samenwerkt (“derdepartijcookies” of “third party”).

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Ohlalala zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit Cookiebeleid.

 1. Welke cookies worden gebruikt en waarom?

Ohlalala maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Analytische cookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier op de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Ohlalala ook mogelijk eventuele bugs op de website te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: deze cookies houden bij welke pagina’s de Gebruiker bezoekt om zo een profiel op te bouwen van het onlinegedrag van de Gebruiker. Dit profiel kan gekoppeld worden aan het e-mailadres en dergelijke van de Gebruiker. Het profiel wordt gebruikt om content te personaliseren om zo relevant mogelijk met de Gebruiker te communiceren.

Ohlalala mag op basis van de wetgeving noodzakelijke cookies blijven gebruiken zonder de toestemming van de Gebruiker. Als de Gebruiker zijn/haar cookie-keuze intrekt, dan heeft dat geen effect op deze cookies.

 1. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

Cookies

Description

Duration

Provider

_ga

Used to distinguish users.

2 years

Google Analytics

_gid

Used to distinguish users.

24 hours

Google Analytics

_gat

Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

 

1 minute

Google Analytics

__utma

Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

2 years from set/update

Google Analytics

__utmt

Used to throttle request rate.

10 minutes

Google Analytics

__utmb

Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

30 mins from set/update

Google Analytics

__utmz

Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

6 months from set/update

Google Analytics

_gaexp

Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

Depends on the length of the experiment, but typically 90 days.

Google Optimize

_opt_utmc

Stores the last utm_campaign query parameter.

24 hours

Google Optimize

_hjClosedSurveyInvites

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown.

 

365 days

Hotjar

_hjDonePolls

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in.

 

365 days

Hotjar

_hjMinimizedPolls

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

 

365 days

Hotjar

_hjDoneTestersWidgets

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.

365 days

Hotjar

_hjIncludedInSample

Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.

 

365 days

Hotjar

_hjShownFeedbackMessage

This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show.

 

365 days

Hotjar

_hjid

Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.

 

365 days

Hotjar

_hjRecordingLastActivity

This should be found in sessionStorage (as opposed to cookies). This gets updated when a visitor recording starts and when data is sent through the WebSocket (the visitor performs an action that Hotjar records).

 

Session

Hotjar

hjTLDTest

When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed.

 

Session

Hotjar

_hjUserAttributesHash

User Attributes sent through the Hotjar Identify API are cached for the duration of the session in order to know when an attribute has changed and needs to be updated.

Session

Hotjar

_hjCachedUserAttributes

This cookie stores User Attributes which are sent through the Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. These attributes will only be saved if the user interacts with a Hotjar Feedback tool.

 

Session

Hotjar

_hjLocalStorageTest

This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can use local storage. If it can, a value of 1 is set in this cookie. The data stored in_hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted immediately after creating it so the expected storage time is under 100ms.

N/A

Hotjar

 

 1. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissing of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de website niet optimaal functioneert. Sommige delen van de website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Raadpleeg indiennodig de helpfunctie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Nog vragen? Contacteer ons via privacy@ohlalala.be

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OHLALALA VZW

Deze website is eigendom van:
Ohlalala vzw
Brasschaatsteenweg (C) 308
2920 Kalmthout
België
E-mailadres: info@ohlalala.be
Telefoonnr.: 016 20 43 98
Ondernemingsnummer: BTW BE 0757.863.473
RPR: Antwerpen
KBC Bank IBAN:  5478355232077552
BIC: KREDBEBB 

Ohlala is een online platform vol unieke verhalen met de Belgische muziek als onderstroom in het leven van elke dag.

Via een trimestrieel magazine, voorstellingen, boeken, lezingen, etc. kijkt Ohlalala door de bril van muziekmakers of -liefhebbers naar o.a. nieuws, lifestyle, cultuur, toerisme, sport. Ohlala brengt zowel het persoonlijk verhaal van de Belgische artiest, superfan, producer, songwriter als de verhalen achter de schermen op concerten, repetities, festivals, of in de studio, maar Ohlalala vrolijkt jou ook op met het perfecte muzieklijstje voor jouw humeur (hierna: de “Ohlalala-service”).

Door zich lid te maken van Ohlalala gaat de Klant een overeenkomst aan met Ohlalala voor een duur van één jaar.
De duur van deze overeenkomst wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde duur, i.e. één jaar, tenzij de Klant de overeenkomst beëindigt vóór het einde van het eerste jaar.
Na een eerste stilzwijgende verlenging van de overeenkomst kan de Klant de overeenkomst beëindigen, zonder vergoeding, vóór het einde van elk daarop volgende jaar.
De Klant verstuurt hiervoor een e-mail naar info@ohlalala.be.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Ohlalala
Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) maken integraal deel uit van elke overeenkomst afgesloten tussen Ohlalala en de klant.

De klant (hierna: de “Klant”) is de natuurlijke persoon (hierna: de “Consument”) alsook de professionele klant (hierna: de “Onderneming”) die een gebruikersaccount aanmaakt op de website.

De Klant aanvaardt de geldigheid én de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voor huidige en toekomstige zaken door de aanmaak van een gebruikersaccount op de website van Ohlalala en door gebruik te maken van de Ohlalala-service, met inbegrip van alle bijbehorende functies en functionaliteiten, evenals alle inhoud, of door muziek, video's of andere inhoud of materiaal te openen die ter beschikking worden gesteld via de website van Ohlalala (hierna: de “inhoud”).

Elke registratie en elk gebruik van de Ohlalala-service houdt vanwege de Klant een onvoorwaardelijke, uitsluitende en gehele erkenning in van deze Algemene Voorwaarden niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling in de Algemene Voorwaarden van de Klant, van welke aard ook.

Andersluidende voorwaarden of overeenkomsten zijn slechts geldig na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Ohlalala.

Artikel 2. Sluiting van een Overeenkomst
De Klant die zich lid wenst te maken van Ohlalala kan zich via de volgende link op de website registreren
https://ohlalala.be/.

Middels de registratie maakt de Klant zich lid van Ohlalala en gaat hij/zij een overeenkomst aan met Ohlalala waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn conform artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.
Alvorens de registratie door de Klant kan worden gefinaliseerd, zal de Klant in kennis worden gesteld van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de Algemene Voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken.

Het registratieproces is pas succesvol afgerond indien de Klant het lidmaatschapsgeld ten belope van 25,00 EUR (inclusief btw) heeft betaald.

 1. registratie door de Klant wordt steeds schriftelijk bevestigd door Ohlalala per e-mail. De bevestiging door Ohlalala wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 2. de Klant de bevestigingsmail ontvangt dient hij/zij zijn/haar account te activeren door te klikken op de link die in deze bevestigingsmail is opgenomen.

Artikel 3. Betaling
De Klant dient onmiddellijk bij de inschrijving een bedrag te betalen ten belope van 25,00 EUR (inclusief btw) via Mollie teneinde lid te kunnen worden van Ohlalala.

Dit bedrag dient door de Klant slechts eenmalig te worden betaald op het moment van inschrijving, tenzij de overeenkomst wordt hernieuwd conform artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Hernieuwing van de Overeenkomst
Door zich lid te maken van Ohlalala gaat de Klant een overeenkomst aan met Ohlalala voor een duur van één jaar.

De duur van deze overeenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd met dezelfde duur, i.e. één jaar, tenzij de Klant de beëindiging van haar lidmaatschap tijdig kenbaar maakt conform artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Indien de overeenkomst, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wordt verlengd, dan dient de Klant bij de start van elk bijkomend jaar opnieuw een bedrag van 25,00 EUR te betalen.

Artikel 5. Beëindiging van de Overeenkomst
De Klant beschikt over de mogelijkheid om haar overeenkomst met Ohlalala te beëindigen.
De beëindiging door de Klant dient plaats te vinden vóór het einde van het eerste jaar, of, ingeval van automatische verlenging van de overeenkomst met telkens één jaar, vóór het einde van elk daarop volgende jaar.
Teneinde de overeenkomst te kunnen beëindigen dient de Klant een e-mail te versturen naar info@ohlalala.be.

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten
De Ohlalala-service en de inhoud zijn eigendom van Ohlalala of van de licentiegevers van Ohlalala.

Ohlalala verleent de Klant een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming om gebruik te maken van de Ohlalala-service, en een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de inhoud (Hierna: de “toegang”).

Deze toegang zal van kracht blijven voor de duurtijd van de overeenkomst, tenzij deze door de Klant wordt beëindigd conform artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Klant belooft en gaat ermee akkoord dat hij/zij de Ohlalala-service gebruikt voor het eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat hij/zij de Ohlalala-service of de inhoud niet zal verspreiden of overdragen.

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en domeinnamen van Ohlalala en alle andere functionaliteiten van het merk Ohlalala zijn uitsluitend eigendom van Ohlalala of haar licentiegevers. De overeenkomsten geven de Klant geen enkel recht om dit te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Artikel 7. Klantenondersteuning
Voor vragen met betrekking tot accounts e.a. kan de Klant zijn/haar vragen sturen naar het volgende e-mailadres: info@ohlalala.be

Artikel 8. Cookiebeleid en Privacy Beleid
Wilt u de cookie en privacy specificaties nogmaals bekijken? Klik dan door naar de website van Ohlalala: https://ohlalala.be/cookie-policy en https://ohlalala.be/privacy-policy.

Artikel 9. Geldigheidsclausule
De ongeldigheid, om welke reden ook, van een (deel) der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloeden de geldigheid van alle overige (deel) artikelen niet.

Artikel 10. Privacy en verwerking van persoonsgegevens (GDPR)
Ohlalala verzamelt vanaf de bestelling tot de facturatie alle gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, waaronder de naam van de Klant, zijn adres, telefoonnummers, e-mailadres, en elke andere informatie over de Klant. Deze gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals trainers, die door Ohlalala worden ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht. Ohlalala fungeert dan als Verwerkingsverantwoordelijke en de derde als Verwerker in de zin van de  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Klant beschikt over de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op verbetering, het recht op gegevenswissing, het recht op de beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, het recht van bezwaar, en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. De Klant kan zich op elk moment op voormelde rechten beroepen en dan volstaat het Ohlalala te contacteren op de in de bestelling en/of offerte vermelde contactgegevens Ohlalala, [Brasschaatsteenweg (C) 308, 2920 Kalmthout| 016 20 43 98 |  info@ohlalala.be].

Indien er klachten zijn met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant, kan deze laatste contact opnemen met Ohlalala, [Brasschaatsteenweg (C) 308, 2920 Kalmthout| 016 20 43 98 |  info@ohlalala.be] met oog op de interne oplossing hiervan, of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit [Drukpersstraat 35, 1000 Brussel | +32 (0)2 274 48 00 | +32 (0)2 274 48 35 | contact@apd-gba.be].

Artikel 11. Geschillen
Alle overeenkomsten met Ohlalala worden beheerst door het Belgisch recht.

Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbank.